DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
FORMULARZ

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach.


Wysyłając formularz oświadczam:

 • znane mi są  postanowienia Statutu Sportowego Klubu Modelarskiego, zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu, sumiennego wypełniania uchwał oraz do dbania i szanowania majątku Klubu.
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych wykonanych podczas spotkań i imprez organizowanych z udziałem Sportowego Klubu Modelarskiego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w tym plakaty, materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach oraz internecie, w tym na portalach społecznościowych jak: Facebook, Google, Twitter, YouTube, pfmrc itp., Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,
 • przyjmuję do akceptującej wiadomości, że moje dane osobowe będą zbierane przez Sportowy Klub Modelarski, oraz że dane te nie będą udostępniane bez mojej zgody osobom trzecim i innym podmiotom,
 • wiem, że mam prawo wglądu i możliwość poprawiania moich danych osobowych,
 • akceptuję i zobowiązuję się niezwłocznie uregulować jednorazową opłatę wpisową związana z wstąpieniem do Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach w wysokości 300 zł,
 • zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich. W pierwszym roku składka członkowska wynika z ilości miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego pomnożonych przez składkę członkowska w wysokości 20 zł/miesiąc,
  - w latach kolejnych składka członkowska płatna jest w dwóch ratach po 120 zł z terminami płatności:
        - pierwsza rata płatna do 31 marca,
        - druga rata płatna do 30 września .

SPORTOWY KLUB MODELARSKI
42-583 BOBROWNIKI
ul. H. Sienkiewicza 121A
REGON: 242897340
NIP: 6252446170
nr rach. bankowego: 71 2030 0045 1110 0000 0277 9720

Opłaty zalecamy regulować poprzez wpłaty na nasze konto bankowe.
 Opłaty zalecamy regulować poprzez wpłaty na nasze konto bankowe podane w formularzu.
 Opłaty zalecamy regulować poprzez wpłaty na nasze konto bankowe podane w formularzu.