GENEZA POWSTANIA
SPORTOWEGO KLUBU MODELARSKIEGO

Utworzenie grupy będącej zalążkiem dzisiejszego Sportowego Klubu Modelarskiego ma ścisły związek z organizacją lotniska modelarskiego w naszym regionie.
O historii powstania naszego lotniska można przeczytać w dziale „Nasze lotnisko”.
W kwietniu 2011 roku rozpoczęliśmy poszukiwania terenów dla uprawiania naszej pasji modelarstwa lotniczego RC. Zadanie nie było łatwe. Gęsta zabudowa, bliskość lotnisk komunikacyjnych: Katowice Pyrzowice, Kraków Balice oraz lotnisk aeroklubowych: Katowice Muchowiec, Gliwice, a tym samym pokrycie terenu strefami przylotniskowymi CTR  utrudniało poszukiwania. Najlepsze warunki uzyskaliśmy od Wójta Gminy Bobrowniki, ale by Gmina Bobrowniki mogła podpisać z modelarzami umowę na udostępnienie terenów pod organizację lotniska, musieliśmy zaistnieć jako organizacja pozarządowa.
W dniu 16 lipca 2011 roku grupa 13 osób podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „KLUB MODELARSKI” z siedzibą w Bobrownikach, ul. H. Sienkiewicza 121a, wpisane zostało w dniu 23 sierpnia 2011 r. pod numerem Brz2 do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Będzińskiego.
16 września 2011 r. podpisaliśmy z Gmina Bobrowniki umowę użyczenia terenów położonych na działce oznaczonej nr 1634/3 mapy katastralnej Gminy Bobrowniki, z przeznaczeniem tych terenów na działalność statutową to jest, organizację lotniska modelarskiego. Do końca 2011 r. w ramach działalności społecznej członków stowarzyszenia prowadziliśmy na użyczonych terenach prace związane z przystosowaniem ich na potrzeby lądowiska modeli latających radiosterowanych.
Jako stowarzyszenie zwykłe byliśmy jednak zdani tylko na własne siły i fundusze. Nie mogliśmy otrzymywać na naszą działalność jakiejkolwiek pomocy, nie mogliśmy przyjmować dotacji, ofiarności publicznej, darowizn. Decyzją Walnego Zebrania członków stowarzyszenia postanowiono na mocy Ustawy o sporcie przekształcić stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.
I tak, „SPORTOWY KLUB MODELARSKI” z siedzibą w Bobrownikach, ul. H. Sienkiewicza 121 A, w dniu 3 kwietnia 2012 r. został wpisany przez Starostę Będzińskiego pod numerem ewidencyjnym KS-38 do Ewidencji Stowarzyszeń Klubów Sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskując tym samym osobowość prawną. Działalność „Sportowego Klubu Modelarskiego” jest kontynuacją działalności stowarzyszenia zwykłego „Klub Modelarski” w Bobrownikach.
W roku 2012 mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz popularyzacji sportów lotniczych stowarzyszyliśmy się z Aeroklubem Śląskim.
Z Urzędem Gminy Bobrowniki  planowaliśmy wykorzystać starą remizę OSP w Dobieszowicach, dla utworzenia w niej Gminnego Ośrodka Modelarstwa. Niestety stary budynek po remizie OSP Dobieszowice był w bardzo złym stanie technicznym i nie uzyskaliśmy wymaganych funduszy na jego remont i adaptację do naszych potrzeb.
W roku 2013 mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności Państwa Polskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowych i wojskowych, czci i honoru żołnierza polskiego, pielęgnowanie i popularyzację wiedzy o działaniach niepodległościowych w czasie II wojny światowej i historii lotnictwa polskiego, w szczególności wśród młodzieży szkolnej  jako Sportowy Klub Modelarski podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Śląsk.
W 2015 roku nawiązaliśmy kontakt z Politechniką Śląską, Wydział Transportu, nieistniejącą już dziś Katedrą Technologii Lotniczych. Podczas pikniku modelarskiego w ramach współpracy członkowie zespołu z Katedry Technologii Lotniczych wygłosili krótka prelekcję i zademonstrowali różne sposoby praktycznego wykorzystania dronów. Następnie w/w zespól zorganizował szkółkę latania dronem dla najmłodszych połączoną z mini konkursem na najładniejszy lot i celność lądowania.
Staramy się współpracować ze szkołami z naszego regionu.
W roku szkolnym 2011/2012, na udostępnionym nam przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach szkolnym sprzęcie komputerowym, w tym tablicy interaktywnej, prowadziliśmy zajęcia promujące modelarstwo lotnicze i uczące młodzież szkolną (klasy IV – VI) na symulatorze podstaw pilotażu modeli radiosterowanych.
Jako Sportowy Klub Modelarski służyliśmy pomocą w organizacji „III Powiatowych Konfrontacji Gimnazjalistów - GIGANCI 2013”  organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące im . Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie.
W ramach popularyzacji modelarstwa lotniczego w roku 2016 podczas Konkursu wiedzy lotniczej „LATAJĄCA MIOTŁA BABY JAGI” organizowanym przez Technikum nr 4 w Bytomiu, Sportowy Klub Modelarski wspólnie z firmą ODERON sp. z o.o. był organizatorem konkursu modelarskiego, polegającego na samodzielnym zbudowaniu modelu szybowca z dostarczonego zestawu, wyważeniu i wyregulowaniu modelu, tak by uzyskać poprawny lot i lądowanie najbliżej oznaczonego punktu. Dla  trzech pierwszych zwycięskich drużyn Klub ufundował nagrody książkowe – albumy „Historia Lotnictwa w Polsce”.
W roku 2017 podczas „I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej” którego organizatorem była szkoła z Poręby, a który odbył się na terenie Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice byliśmy ponownie organizatorem konkursu modelarskiego.
W dalszym ciągu prowadziliśmy prace związane z organizacją, udoskonalaniem oraz infrastrukturą naszego lotniska modelarskiego. Prace te realizujemy z własnych funduszy i własną pracą.
Chcemy by nasze lotnisko jako obiekt sportowo - rekreacyjny mógł służyć  mieszkańcom i wszystkim modelarzom naszego regionu przez długie lata, promując województwo, powiat, gminę, modelarstwo i być dla wielu początkiem wspaniałej przygody zwanej  lotnictwem,