OCENA ZA LOTY
MAKIET ZDALNIE STEROWANYCH F4H-P
w  Bobrownikach woj. śląskie
za
opracowane na podstawie doświadczeń Płockiej Grupy Modelarskiej RC
i przepisów sportowych tom 4 Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI)

 

 1. Loty
  1. Każdy Zawodnik ma prawo do trzech lotów, które muszą zostać wykonane w ustalonym limicie czasie lotu,
  2. Jeśli Zawodnik nie jest w stanie rozpocząć lub zakończyć lotu z przyczyn niezależnych od siebie, Sędzia Główny może przyznać Zawodnikowi prawo do powtórzenia lotu. Sędzia Główny decyduje, kiedy ma się odbyć lot powtórkowy,
  3. Pomiar czasu lotu zaczyna się najwcześniej od momentu:
   1. zasygnalizowania przez Zawodnika chronometrażyście początku uruchamiania silnika/silników,
   2. po upływie dwóch minut od wezwania Zawodnika do rozpoczęcia lotu,
  4. Lot jest zakończony, gdy model wyląduje i zatrzyma się, z wyjątkiem figury – międzylądowanie.
 2. Czas lotu
  1. Limity czasu lotu i czasu startowego ustala komisja sędziowska przed rozpoczęciem zawodów,
  2. Zawodnik powinien pilnować kolejki lotów i stawić się na starcie w ciągu maksymalnie 5 minut od zakończenia lotu poprzedzającego go zawodnika.
   W przypadku Zawodnika rozpoczynającego kolejkę lotów godzinę stawienia się na starcie ustala Komisja Sędziowska,
  3. Zawodnik uruchamia silniki modelu na pasie startowym,
  4. Pomiar czasu liczy się od chwili rozpoczęcia lotu (patrz pkt. 1.3.).
  5. W przypadku modelu samolotu wielosilnikowego, czas lotu zostaje zwiększony o jedną minutę na każdy dodatkowy silnik.
  6. Za pokazy wykonane po upływie przyznanego limitu czasu lotu nie przyznaje się punktów.
 3. Czas startowy
  1. Jeżeli model nie oderwie się od ziemi w ciągu czasu startowego (patrz pkt. 2.1), plus jedna minuta na każdy dodatkowy silnik, od chwili rozpoczęcia pomiaru czasu lotu, lot uznaje się za zakończony bez żadnych punktów dla Zawodnika.
  2. Jeżeli silnik zatrzyma się po rozpoczęciu startu, ale zanim model oderwie się od ziemi, zezwala się na ponowne uruchomienie silnika/silników. Zezwala się na jedno powtórzenie całej procedury uruchamiania silnika/silników.
   W przypadku powtórzenia próby Zawodnik nie otrzymuje punktów za przerwany manewr.
   Uwaga! w tym przypadku wciąż obowiązuje pkt. 3.1.
 4. Plan lotu
  Plan lotu  i współczynniki trudności przedstawiają się następująco:
 1. Start …………………………………………........ K = 11
 2. Pokaz do wyboru 1.................................. K = 7
 3. Pokaz do wyboru 2.................................. K = 7
 4. Pokaz do wyboru 3.................................. K = 7
 5. Pokaz do wyboru 4.................................. K = 7
 6. Pokaz do wyboru 5.................................. K = 7
 7. Pokaz do wyboru 6.................................. K = 7
 8. Pokaz do wyboru 7.................................. K = 7
 9. Pokaz do wyboru 8.................................. K = 7
 10. Podejście do lądowania i lądowanie... K = 11
 11. Realizm lotu
 12. a) Prezentacja lotu …………………….....……K = 4
 13. b) Prędkość lotu modelu............................ K = 9
 14. c) Płynność lotu........................................... K = 9

              RAZEM ......................................................... K = 100
Uwaga
! Aby plan lotu mógł zostać zaakceptowany jako kompletny musi zawierać dwa pokazy: „Ósemka leżąca” i „Opadanie po okręgu 360o”.
Skala, w jakiej wykonany został model oraz prędkość przelotowa lub maksymalna pierwowzoru  muszą być wpisane na karcie oceny lotu,

Na każdy pokaz przysługuje jedna próba. Wyjątkiem jest procedura startu modelu.

 1. Pokazy do wyboru
  1. Manewry „Ósemka leżąca” i „Opadanie po okręgu 360o są obowiązkowe i muszą być zademonstrowane w każdym locie, jednak o momencie ich wykonania decyduje zawodnik.
  2. Zawodnicy muszą być przygotowani, aby na żądanie sędziów móc udowodnić, że wybrane pokazy są typowe lub w granicach normalnych możliwości samolotu będącego pierwowzorem modelu.

  3. Zawodnik może wybrać tylko jeden manewr związany z pokazem funkcji mechanicznych. Obejmuje to pokazy: zrzut bomb/zbiorników paliwa, zrzut spadochroniarza, a także wypuszczanie i chowanie podwozia/klap, jeśli ma zastosowanie w przypadku pokazu funkcji pierwowzoru w locie.
  4. Wybór pokazów/manewrów i kolejność ich wykonania w danym locie musi być wskazana na karcie startowej Zawodnika, którą Zawodnik dostarcza Komisji Sędziowskiej przed rozpoczęciem lotu.
  5. Zawodnik w trakcie lotu ma prawo zrezygnować z wykonania wybranych przez siebie manewrów. Musi jednak ten fakt wyraźnie zgłosić Komisji Sędziowskiej.
  6. Zawodnik może nie zgłaszać pokazu  „chowanie i wychylanie klap”, jeśli zgłoszony został również pokaz „wypuszczanie i chowanie podwozia”.

Kolejność pokazów, zgłoszona na piśmie przed lotem, musi być zachowana podczas ich wykonywania. Wszystkie pokazy wykonane niezgodnie ze zgłoszoną kolejnością zostaną ocenione z wynikiem ZERO.

 • Zawrót bojowy................................................................... K = 7
 • Chowanie i wypuszczanie podwozia.................................... K = 7
 • Chowanie i wychylanie klap................................................. K = 7
 • Zrzucanie bomb lub zbiorników paliwa................................. K = 7
 • Przewrót............................................................................ K = 7
 • Immelman – zawrót............................................................. K = 7
 • Pętla wewnętrzna................................................................ K = 7
 • Wywrót ............................................................................. K = 7
 • Ósemka kubańska ............................................................ K = 7
 • Korkociąg (trzy zwitki)........................................................ K = 7
 • Beczka ............................................................................. K = 7
 • Spadochron....................................................................... K = 7
 • Międzylądowanie................................................................ K = 7
 • Odejście na drugi krąg ...................................................... K = 7
 • Ślizg w lewo lub w prawo.................................................... K = 7
 • Pierwszy pokaz funkcji pierwowzoru.................................... K = 7
 • Drugi pokaz funkcji pierwowzoru......................................... K = 7
  Zawodnik może zademonstrować w locie maksymalnie dwa pokazy według własnego pomysłu. Musi on być jednak przygotowany do udowodnienia, że każdy z nich był wykonywany przez pierwowzór modelu. Zawodnik musi przed lotem opisać sędziom rodzaj pokazu/pokazów.
 • Lot po obwodzie trójkąta.................................................... K = 7
 • Lot po obwodzie prostokąta............................................... K = 7
 • Lot prostoliniowy na stałej wysokości( maksymalnie na wysokości 6 metrów) .  K = 7
 • Lot prostoliniowy z jednym zdławionym silnikiem (tylko dla modeli samolotów wielosilnikowych) K = 7
 • Ósemka leniwa................................................................... K = 7
 • Przewrót przez skrzydło...................................................... K = 7
 • Lot odwrócony................................................................... K = 7
 • Zwrot Derry........................................................................ K = 7
 • Zakręt proceduralny .......................................................... K = 7
 • Prostoliniowy lot na niskich obrotach …………………….…… K = 7
 1. Punktacja sędziowska
  1. Każdy z sędziów punktuje poszczególne pokazy w skali ocen od 0 do 10, używając również połówek punktu. Punkty te zostają następnie pomnożone przez współczynniki trudności K,

  2. Pokazy muszą być wykonywane w takiej płaszczyźnie i na takiej wysokości, aby były dobrze widziane przez sędziów. Nieprzestrzeganie tego przepisu spowoduje obniżenie punktacji.
 1. Ocena za lot
  1.Wszystkie oceny za lot zostaną zapisane na karcie oceny.

  2. Zawodnik jest odpowiedzialny za dostarczenie swoich danych osobowych, szczegółowych informacji o modelu, poprawne i czytelne zapisanie kolejności wybranych pokazów na karcie oceny, a także dostarczenie odpowiedniej liczby kart oceny sędziom przed rozpoczęciem oceny statycznej/lotu.(3 karty oceny statycznej oraz 3 karty oceny lotu x 3 loty = 9 kart oceny lotu)

Ocena za lot jest sumą punktów przyznanych przez trzech sędziów