Regulamin

użytkowania lotniska modelarskiego

Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach

 

 1. Lotniskiem modelarskim Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach zarządza zarząd Sportowego Klubu Modelarskiego,
 2. W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BST),na lotnisku modelarskim Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach obowiązują wytyczne nr 7 Prezesa ULC w sprawie wykonywania operacji przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (BSP),
 3. Na lotnisku modelarskim loty mogą być wykonywane loty między wschodem, a zachodem słońca do wysokości 300 m AGL z następującymi ograniczeniami:
  - modele z silnikami spalinowymi i odrzutowym mają ograniczenia czasowe i mogą wykonywać loty w następujących godzinach:
  - poniedziałek – piątek; od 9:00 do 19:00
  - sobota; od godz. 9:00 do 17:00
  - niedziela i święta; od godz. 9:00 do 16:00
 4. Loty mogą odbywać się tylko w strefie lotów lotniska modelarskiego.
 5. Warunkiem koniecznym do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) w obrębie lotniska modelarskiego jest:
  - posiadanie otrzymanego z ULC aktualnego i ważnego „Potwierdzenia rejestracji operatora”,
  - posiadanie otrzymanego z ULC aktualnego i ważnego „Potwierdzenia zaliczenia szkolenia i zdania egzaminu" minimum kategorii A1/A3,
  - posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z rozszerzeniem o wykonywanie sportów modelarstwa lotniczego - wykonywania lotów modelami lotniczymi RC.
 6. Minimalny wiek pilota BSP wynosi 18 lat. Pilotowanie BSP przez osoby niepełnoletnie dopuszczalne jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej posiadającej ważne dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego regulaminu,
 7. Dopuszczonymi do korzystania z lotniska modelarskiego są tylko członkowie Sportowego Klubu Modelarskiego oraz ich goście. – zwani dalej użytkownikami,
 8. Wszyscy użytkownicy lądowiska mają obowiązek podporządkowania się decyzjom i zarządzeniom władz Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach,
 9. Pilot - modelarz w rozumieniu Kodeksu Cywilnego osobiście odpowiada za stan techniczny użytkowanego modelu, wpływający na bezpieczne jego użytkowanie, a loty modeli odbywają się tylko i wyłącznie na pełną odpowiedzialność pilota modelu i odpowiedzialnością tą nie może być obarczona żadna inna osoba,
 10. Na lądowisku modelarskim i jego okolicach obowiązuje stosowanie nadajników pracujących w pasmach 35 MHz i 2,4 GHz prawnie dopuszczonych w Polsce. Aparatura radiowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i bezpieczna dla otoczenia. Za posiadaną aparaturę radiową w rozumieniu Kodeku Cywilnego odpowiada pilot – modelarz,
 11. W obrębie lądowiska modelarskiego loty modelami dozwolone są tylko „w zasięgu wzroku”,
 12. Zabrania się pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji mających wpływ na zdolności psychomotoryczne organizmu,
 13. Wszelkie pozostawione w trakcie pobytu na lądowisku modelarskim śmieci użytkownik zobowiązany jest po sobie posprzątać i zabrać z terenu lotniska modelarskiego.
 14. Osoby zapraszające oraz będące gośćmi zobowiązane są wcześniejszego zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów,
 15. Loty modelarskie z udziałem użytkowników nie będących członkami Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach mogą odbywać się wyłącznie w obecności pełnoletniego modelarza będącego członkiem Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach,
 16. W przypadku korzystania z lądowiska modelarskiego przez więcej niż jedną osobę, kierowanie lotami podejmuje pierwszy przybyły na lotnisko modelarz, członek Sportowego Klub Modelarskiego w Bobrownikach. W trakcie dnia dopuszcza się zmianę kierownika lotów,
 17. Miejsce serwisowe modelarza powinno znajdować się jak najbliżej krawędzi siatki ochronnej. Położenie tego miejsca musi uwzględniać kierunek startów i lądowań modeli tak aby nie zagrażało bezpieczeństwu obecnych osób, bezpiecznemu wykonywaniu manewrów i samemu modelarzowi,
 18. Każdorazowo przed startem obowiązkowo należy sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów modelu,
 19. Zabronione jest dopuszczenie do lotu modelu niesprawnego technicznie, tj. z niesprawna aparatura RC, złym wyważeniem, lub uszkodzeniami konstrukcji uniemożliwiającymi poprawny i bezpieczny lot,
 20. Piloci zajmują miejsca jak najbliżej krawędzi pasa lotniska modelarskiego i po tej samej stronie pasa lądowiska. Powinni zachować taką odległość od siebie aby możliwe było informowanie ich o zaistniałych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lotów,
 21. Zabrania się latania ponad widzami, miejscami serwisowymi, zaparkowanymi samochodami,
 22. Lądowania awaryjne - niezależnie od powodu (zatrzymanie silnika, problemy z łącznością, uszkodzenie modelu, itp.) mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi operacjami odbywającymi się w strefie lotów modeli,
 23. Modelarz – uczeń może brać udział w lotach na terenie lądowiska modelarskiego tylko pod nadzorem pełnoletniego pilota,
 24. Wszelkie zachowania sklasyfikowane przez współuczestników lotów jako niebezpieczne, są podstawą do zwrócenia uwagi naruszającemu regulamin, a w przypadku niesubordynacji mogą być powodem cofnięcia możliwości latania na lądowisku modelarskim,
 25. Podczas organizowania przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach zawodów i imprez zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem.

 
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach nie ponosi odpowiedzialności za czyny i ich skutki, osób fizycznych i prawnych, które będą użytkować lotnisko modelarskie bezprawnie lub w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 2. Władze Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach zastrzegają sobie prawo do wydawania decyzji w sprawie zakazu wykonywania lotów przez modelarzy nie spełniających warunków bezpieczeństwa i zachowania porządku na terenie lotniska modelarskiego.
 3. Sprawca wypadku, kraksy lub szkody, w wyniku którego uszczerbku doznały osoby trzecie ma niezwłoczny obowiązek powiadomić o tym Prezesa Zarządu Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach.
 4. Niniejszy regulamin korzystania z lotniska modelarskiego obowiązuje również podczas organizowanych przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach zawodów, pokazów i zlotów modelarskich.

 Zarząd Sportowego Klubu Modelarskiego