REGULAMIN
PUCHARU POLSKI
ZDALNIE STEROWANYCH MAKIET SAMOLOTÓW
KLASA F4H-P

 1. Puchar Polski 2022 Makiet Zdalnie Sterowanych Samolotów w klasie F4H-P (dalej PP F4H-P) organizowany jest kolektywnie przez kluby modelarskie, które planują rozegranie zawodów w klasie F4H-P.
 2. Zgłoszenia zawodów do PP F4H-P przyjmowane są do dnia 31 marca 2022 roku przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na dedykowanej zawodom F4H-P witrynie internetowej http://f4hp.rcplock.pl
 3. Zasady ustalania pozycji rankingowych zawodników przyjęte w niniejszym regulaminie mają na celu w sposób obiektywny, na podstawie uzyskanych wyników w zawodach sportowych, wyłonienie najlepszych modelarzy startujących w zawodach w danym sezonie sportowym.
  Mają również motywować do startów w możliwie dużej ilości zawodów i zachęcać do sportowej rywalizacji.
 4. Zawodnik zdobywa punkty do punktacji pucharowej startując w zawodach zaliczanych do PP F4H-P,
 5. Warunkiem koniecznym, aby dane zawody można było zaliczyć do PP F4H-P, jest sklasyfikowanie w tych zawodach co najmniej 5 zawodników (tj. tych, którzy wykonali minimum jeden lot oficjalny)
 6. Warunkiem koniecznym przyznania tytułów sportowych PP F4H-P jest rozegranie w sezonie minimum 4 zawodów zaliczanych do PP F4H-P,
 7. Punktacja pucharowa liczona jest wg następującego algorytmu:
  - za pierwsze miejsce w zawodach zaliczanych do Pucharu Polski zawodnik otrzymuje 100 pkt.,
  - za kolejne miejsca zawodnik otrzymuje punkty „znormalizowane” do wyniku najlepszego zawodnika zgodnie z wzorem:

  Ilość otrzymanych punktów* = Wynik końcowy zawodnika/Wynik najlepszego zawodnika x 100 pkt.

  *Punktacja zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

 8. Do ustalenia rankingu modelarzy zawodników w PP F4H-P przyjmuje się sumę punktów zdobytych w „N-1” zawodach, gdzie „N” jest ilością zorganizowanych zawodów w danym sezonie sportowym. Jeżeli zawodnik będzie brał udział we wszystkich zawodach, to do punktacji nie wlicza się punktów z zawodów, w których zawodnik uzyskał najgorszy „znormalizowany” wynik punktowy.
 9. Tytuł zwycięzcy PP F4H-P przyznawany jest zawodnikowi, który uzyska największą ilość punktów w punktacji pucharowej.
 10. W przypadku uzyskania przez zawodników identycznego wyniku punktowego, o kolejności na liście rankingowej decyduje dodatkowa punktacja za miejsca jakie dany zawodnik uzyskał w poszczególnych zawodach pucharowych liczona wg następującego algorytmu:

  Ilość otrzymanych punków* = Ilość zawodników w zawodach/Miejsce zawodnika w zawodach.

  *Punktacja zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku i sumowana z wszystkich zawodów cyklu PP F4H-P, w których zawodnik brał udział.

 11. Klub, który organizuje ostatnie zawody w sezonie, kończy jednocześnie PP F4H‑P.
 12. Obowiązek prowadzenia oficjalnego rankingu zawodników PP F4H-P w danym sezonie sportowym spoczywa na klubie kończącym PP F4H-P.
  Ranking będzie publikowany na bieżąco na stronie
  http://f4hp.rcplock.pl
 13. Kluby organizujące zawody zaliczane do cyklu PP F4H-P przekazują klubowi kończącemu sezon pucharowy wyniki z zawodów oraz fundusze na pokrycie kosztów organizacji ceremonii zakończenia PP F4H-P.
  Kwota składki ustalana będzie kolegialnie przez organizatorów cyklu PP F4H-P po zamknięciu kalendarza zawodów.