REGULAMIN ZAWODÓW
MAKIET ZDALNIE STEROWANYCH F4H-P
w Bobrownikach woj. śląskie
opracowane na podstawie przepisów opracowanych przez Płocką Grupę Modelarską RC
i przepisów sportowych tom 4 Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI)

 

  1. Definicja makiety latającej F4H-P,
   Makieta latająca jest zmniejszonym, uproszczonym odwzorowaniem załogowego statku powietrznego cięższego od powietrza o stałych skrzydłach.
  2. Program zawodów,
   Program każdych zawodów składa się z oceny za wierność odwzorowania (ocena statyczna) i oceny za loty.
  3. Komisja sędziowska,
   Komisja Sędziowska składa się z trzech sędziów, z których przynajmniej jeden musi posiadać uprawnienia do samodzielnego sędziowania zawodów ogólnopolskich wydane przez Aeroklub Polski (AP),
  4. Współczynniki trudności
   Jeżeli stosowane są współczynniki trudności, to sędziowie punktują według skali ocen od 0 do 10 bez stosowania ocen ułamkowych,
  5. Uwagi,
   1. Wszystkie modele powinny startować w taki sam sposób, jak ich pierwowzór. Dopuszczalny jest start z ręki lub urządzenia startowego, jednak powoduje to utratę punktów za start, chyba że oryginał korzystał z urządzenia startowego,
   2. Modele wodnosamolotów mogą z braku odpowiedniej powierzchni wodnej startować na kołach lub wózkach startowych. Zwolnienie lub odrzucenie wózków startowych natychmiast po starcie nie spowoduje obniżenia punktacji,
   3. Żadna część modelu poza wyposażeniem do sterowania i akumulatorem napędowym nie może być odjęta od modelu ani też dodana pomiędzy oceną statyczną i lotami,
   4. Zastosowanie kołpaka lub śmigła niezgodnego z odwzorowaniem pierwowzoru nie wpływa negatywnie na ocenę,
   5. Zabrania się stosowania śmigieł metalowych,
   6. Jeśli od modelu odpadnie w locie jakakolwiek część, to punktacja za ten lot wynosi ZERO,
   7. Dopuszcza się wymianę uszkodzonego śmigła i kołpaka.
  6. Liczba modeli,
   Każdy Zawodnik może zgłosić do zawodów tylko jeden model,
  7. Liczba pomocników,
   Każdy Zawodnik może mieć jednego pomocnika, który nie może dotykać nadajnika podczas oficjalnego lotu,
  8. Wymagania dotyczące zawodnika,
   1. Zawodnik nie musi być członkiem aeroklubu, stowarzyszenia czy klubu. Nie wymaga się licencji sportowej wydanej przez Aeroklub Polski (AP),
   2. Zawodnik musi posiadać ubezpieczenie OC wymagane przez Prawo Lotnicze. Polisę należy przedstawić do wglądu przy rejestracji Zawodnika lub przesłać skan razem ze zgłoszeniem,
   3. Zawodnik musi być zarejestrowany jako operator zgodnie z przejściowymi przepisami dotyczącymi eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Potwierdzenie rejestracji operatora należy przedstawić do wglądu przy rejestracji Zawodnika.
  9. Dokumentacja modelu,
   1. Za dostarczenie Komisji Sędziowskiej trzech egzemplarzy dokumentacji niezbędnej do oceny wierności odwzorowania zgodnej z wymogami punktów 8.2, 8.3, 8.4 oraz trzech kart oceny statycznej odpowiada Zawodnik,
   2. Pierwszą stroną dokumentacji powinien być opis modelu wydrukowany w formacie A4 zawierający:
    - nazwę statku powietrznego,
    - typ,
    - źródło dokumentacji,
    - skalę (podziałkę) w jakiej wykonano model [ P ],
    - prędkość maksymalną pierwowzoru [ km/h ],
    - prędkość przelotową (podróżną) pierwowzoru [ Vp ]
    - powierzchnię nośną płata pierwowzoru [ m2 ],
    - powierzchnię nośną płata modelu [ m2 ],
    - obciążenie powierzchni nośnej modelu [ kg/m2 ],
    - prędkość przelotową modelu zgodną ze skalą [ Vp/P ],
    - rok budowy modelu,
    - imię i nazwisko, podpis zawodnika.
   3. Dokumentacja musi zawierać rysunek zaczerpnięty z ogólnodostępnej publikacji, czasopisma lub wydawnictwa książkowego przedstawiający pierwowzór w trzech rzutach (widok z boku lewego lub prawego, z góry, z przodu) w takiej podziałce by zmieścił się na formacie A4, a rozpiętość płata nie przekraczała 200 mm i nie była mniejsza niż 120 mm,
   4. Dokumentacja musi również zawierać co najmniej jedną kolorową fotografię lub reprodukcję fotografii pierwowzoru w całości umożliwiającą punktację za kolorystykę i oznakowanie oraz ocenę tych cech. Maksymalnie dokumentacja może zawierać trzy fotografie lub reprodukcje fotografii. Dokumentacja fotograficzna może być zastąpiona opisem malowania lub oznakowania z ogólnodostępnych publikacji. Brak fotografii, reprodukcji lub opisu powoduje ocenę ZERO za kolorystykę i oznakowanie.
  10. Ocena wierności odwzorowania i skali:
   1. Widok z boku …………………… K = 4
   2. Widok z góry ……………………. K = 4
   3. Widok z przodu ………………… K = 4
   4. Kolorystyka …………………….... K = 7
   5. Oznakowanie ……………………. K = 4
   6. Szczegóły ………………………..... K = 2
Nie ocenia się wnętrza kadłuba i struktury powierzchni.
Ocena „ZERO” za jeden z trzech widoków przez każdego z trzech sędziów jest równoznaczna za nieuznanie modelu za makietę, powoduje zakończenie oceny oraz dyskwalifikację (nie dopuszczenie do lotów).
Oceny dokonuje się z odległości nie mniejszej niż 3 metry i nie większej niż 5 metrów od modelu. Czas oceny nie powinien przekraczać 10 minut.
  1. Wykonanie modelu
   Dopuszcza się makiety niewykonane przez zawodnika,
  2. Punktacja za wierność odwzorowania, według punktu „10”
   1. Każdy z sędziów punktuje poszczególne elementy odwzorowania według punktu „10” w skali ocen od 0 do 10. Punkty te zostają zapisane w karcie oceny, a następnie pomnożone przez odpowiedni współczynniki trudności K,
   2. Do punktacji za wierność odwzorowania za model wykonany od podstaw dolicza się 20% bonus,
   3. Ocena za odwzorowanie zaliczana jest do punktacji ogólnej pod warunkiem, że model wykona przynajmniej jeden lot oficjalny,
  3. Charakterystyka techniczna makiety,
   1. Maksymalna masa kompletnej makiety gotowej do lotu (bez paliwa) wynosi 15 kg,
   2. Maksymalne obciążenie powierzchni nośnej płata 15 kg/m2
   3. Dopuszcza się stosowanie do napędu dowolnych silników spalinowych  lub elektrycznych,
   4. Makiety napędzane silnikami elektrycznymi ważone są bez ogniw napędowych,
   5. Do napędu modelu nie mogą być stosowane silniki rakietowe lub pulsacyjne,
  4. Wyposażenie radiowe
   1. Nie stawia się ograniczeń co do wyposażenia radiowego mechanicznego,
   2. Używanie programatorów i urządzeń stabilizujących jest zabronione,
  5. Ocena za loty,
   Ocena za loty odbędzie się zgodnie z opracowanym na podstawie doświadczeń Płockiej Grupy Modelarskiej RC i przepisów FAI dla klasy F4C regulaminem.
   Regulamin oceny za loty w klasie F4H-P: Link >>>>>

  6. Wynik końcowy
   1. Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskana ze średniej ocen za dwa najlepsze loty i punktów uzyskanych w ocenie statycznej modelu,
   2. Jeżeli zawodnik wykonał tylko jeden lot, wtedy do wyniku końcowego zalicza się połowę punktów za wykonany lot, z zastrzeżeniem punktu 15.3.2,
   3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora mogą być rozegrane mniej niż trzy kolejki lotów, ocenę końcową ustala się następująco:
    1. Jeżeli odbyły się dwie kolejki, stosuje się średnią ocen za dwa loty,
    2. Jeżeli odbyła się tylko jedna kolejka lotów, do wyniku tego lotu dodaje się wynik oceny statycznej,
    3. Oficjalne wyniki kolejki mogą być zarejestrowane tylko wtedy, gdy wszyscy zawodnicy mieli możliwość wykonania lotów w tej kolejce.
  1. Warunki bezpieczeństwa,
   1. Wszystkie pokazy muszą być wykonywane równolegle do linii sędziów.
   2. Wyjątkiem od przepisu wymienionego w punkcie 16.1 jest pokaz „start w osi wiatru”. Manewr ten zawodnik ma prawo wykonać pod wiatr, tak długo aż nie przeleci wyznaczonej przestrzeni poza sędziami, zabezpieczającej widzów, organizatorów, zawodników i pomocników,
   3. W danym locie dopuszczalne jest jednokrotne przekroczenie strefy bezpieczeństwa. Drugie przekroczenie skutkuje natychmiastowym przerwaniem lotu i obowiązkiem lądowania.
    W takim przypadku lądowanie nie jest punktowane. O dopuszczeniu zawodnika do kolejnych lotów decyduje Komisja Sędziowska.
   4. Jeśli w opinii Sędziego Głównego lot odbywa się w sposób niebezpieczny, pilot może otrzymać polecenie lądowania, które musi niezwłocznie wykonać.
    Manewr lądowania będzie punktowany, o ile nie zaszły okoliczności opisane w punkcie 16.3.